Liturgia Godzin

brewiarz, liturgia godzinLiturgia Godzin, nazywana potocznie brewiarzem, to nic innego jak codzienna modlitwa Kościoła; zadośćuczynienie ewangelicznym słowom Chrystusa: „Zawsze trzeba się modlić i nie ustawać” (Łk 18, 1).

Liturgia godzin (łac. Liturgia Horarum) ma na celu uświęcenie czasu w ciągu całego dnia. Czytamy we Ogólnym wprowadzeniu do Liturgii Godzin: „źródłem pobożności i ożywieniem modlitwy osobistej”, a także nieustanną częścią nieustannej pieśni chwały, śpiewanej Bogu w Niebie. OWLG ukazuje też Chrystusa jako mistrza i nauczyciela modlitwy.

Zestaw modlitw na cały dzień nazywamy Oficjum. Odnowiona wersja L.G. została stworzona „by mogli w niej uczestniczyć nie tylko duchowni, ale także (…) wierni świeccy”. Nowa L.G. ma na celu sprzyjanie owocnemu zrozumieniu jej związków z Eucharystią i rokiem liturgicznym.

Składa się ona z Jutrzni (modlitwy porannej), Nieszporów (modlitwy wieczornej), Tercji, Seksty, Nony (obecnie coraz mniej powszechne) i Komplety (modlitwy na zakończenie dnia).

Z kolei w każdej godzinie zawiera się hymn, psalmodia (układ psalmów), czytanie z pisma Świętego, antyfony oraz modlitwy na zakończenie. Zaleca się, by wszystkie części Liturgii Godzin były śpiewane (poza czytaniami).

Do tej wyjątkowej modlitwy przez fakt święceń zobowiązani są szczególnie diakoni, prezbiterzy i biskupi, ale zachęca się do niej także osoby świeckie (ministranci winni być ludźmi modlitwy).

Typiczne wydanie łacińskie ukazało się w latach 1971-1972. Na język polski Liturgia godzin była tłumaczona w latach 1982-1988, zaś drugie wydanie typiczne ogłoszono w 1985 roku. Brewiarz obejmuje cztery tomy, w kolejności okresów liturgicznych:brewiarz świeckich

I. Adwent i Okres Bożego Narodzenia
II. Wielki Post i Okres Wielkanocy.
III. Okres Zwykły (od 1 do 17 niedzieli).
IV. Okres Zwykły (od 18 do końca roku kościelnego)

Układ Brewiarza: teksty okresowe, teksty stale, psałterz podzielony są na cztery tygodnie.

Zawiera także osobne teksty własne o świętych oraz teksty wspólne.

Istnieje również specjalny Brewiarz dla świeckich, ograniczony do 3 godzin: Jutrzni, Nieszporów (w układzie czterotygodniowym) i Komplety, w układzie jednotygodniowym. Jest on powszechnie dostępny w księgarniach katolickich.

Aby dobrze zrozumieć sens i znaczenie, a także by opanować „poruszanie się” po Liturgii Godzin, polecam Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin (OWLG). Wydaje mi się ono nieocenionym przewodnikiem po świecie tej pięknej, nieustannej modlitwy Kościoła, który z pozoru wydaje się chaotyczny i niezrozumiały.

Charakterystyka poszczególnych części Liturgii Godzin:

 • Jutrznia i Nieszpory. Jutrznia to poranna modlitwa Kościoła, zawierzająca cały dzień. W jej czasie prosimy o zachowanie od zła i siły na walkę z nim.Nieszpory to modlitwa wieczorna, w której dziękujemy i uwielbiamy Boga. Zaleca się, by z całej Liturgii Godzin razem z wiernymi odmawiać publicznie przynajmniej nieszpory. Winna ona poprzedzać Kompletę.Układ modlitw: (są one do siebie bardzo zbliżone; różnice podano i wyszczególniono):
  • Wezwanie + Ps 95 (ew. Ps 100, 67 lub 24). Wezwanie: „Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę”. (OWLG 34). Intonuje się wezwanie lub werset wprowadzający: „Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi…” oraz Alleluja (opuszcza się w Wielkim Poście).
   Werset wprowadzający pomija się, gdy rozpoczynamy od wezwania (OWLG 41).
  • Hymn
  • Psalmodia (układ psalmów na dany dzień).
   • psalmodia Jutrzni: 3 psalmy:
    1. psalm do godziny porannej,
    2. psalm ze Starego Testamentu,
    3. psalm pochwalny (Laudate) zgodny z tradycją Kościoła, (OWLG 43),
   • psalmodia Nieszporów: 3 psalmy:
    1. dwa psalmy dostosowane do godziny wieczornej,
    2. pieśń z listów apostolskich lub Apokalipsy,

   Psalmy można śpiewać w sposób ciągły lub z podziałem na chóry. Przed każdym psalmem odmawia się antyfonę, a po każdym psalmie: Chwała Ojcu… (OWLG 123).

  • Czytanie (krótkie lub dłuższe)„Należy je odczytać jako głoszenie słowa Bożego i tak też słuchać” (OWLG 45)Przy udziale wiernych w LG tekst czytania można objaśnić w krótkiej homilii (a po niej zachować milczenie). (OWLG 47, 48).
  • Pieśń z antyfoną (np. pieśń Zachariasza, Magnificat).
  • Modlitwy końcowe (tzw. precesy):
   • Jutrznia – modlitwy poświęcające dzień,
   • Nieszpory – modlitwy wstawiennicze.
  • Ojcze nasz (Pater noster).
  • Błogosławieństwo. (OWLG 51).
 • Godzina czytań. „obejmuje psalmy, hymn, modlitwę oraz inne jeszcze części, jest więc naprawdę Godziną modlitewną (…) w ten sposób nawiązuje się rozmowa między Bogiem i człowiekiem” (OWLG 56).Tę godzinę niegdyś odmawiało się nocą – teraz można to czynić wcześnie rano – przed Jutrznią. „Czuwajcie więc, bo nie wiecie kiedy Pan domu przyjdzie” (Mt 25, 6). [OWLG 72].Układ modlitw:
  • Wezwanie (zasady takie same jak w przypadku Jutrzni i Nieszporów).
  • Hymn
  • Psalmodia (3 psalmy)
  • Czytania (dwa):
   • Pierwsze z pisma Świętego,
   • Drugie z Ojców Kościoła lub z hagiografii (o świętych),

   Responsorium

  • Hymn Ciebie, Boże chwalimy (w niedziele, uroczystości i święta poza Wielkim Postem). Opuszcza się go w dni powszednie.
  • Modlitwa końcowa.
 • Modlitwy w ciągu dnia. Modlitwy w ciągu dnia obejmują: modlitwę przedpołudniową, południową, popołudniową. Ich forma jest identyczna.„Sobór Watykański II postanowił zachować w Oficjum te trzy Godziny mniejsze”. (OWLG 76).Układ modlitw:
  • „Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu…”. Chwała Ojcu. Alleluja. (opuszcza się je w Wielkim Poście).
  • Hymn
  • Psalmodia (3 psalmy)
  • Czytanie z wersetem
  • Modlitwa końcowa.
 • Kompleta. Kompleta to modlitwa na zakończenie dnia. Tuż przed zaśnięciem oddajemy Panu cały zakończony dzień, poświęcamy noc, prosząc o „noc spokojną i śmierć szczęśliwą”. Ponadto dokonujemy rachunku sumienia.Układ modlitw:
  • „Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu…”. Chwała Ojcu. Alleluja. (opuszcza się je w Wielkim Poście).
  • Rachunek sumienia.
  • Hymn
  • Psalmodia (po I nieszporach ndzl – Ps 4 i 134, po II Nieszporach ndzl Ps 91).
  • Czytanie, responsorium
  • Pieśń; „Teraz o Panie pozwól odejść słudze Twojemu”
  • Modlitwa końcowa
  • „Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Pan…”
  • Antyfona ku czci NMP

 

„(…) Liturgia godzin nie jest naszą modlitwą prywatną, bo jeśli nawet odmawiana jest samotnie, zawsze jest modlitwą w imieniu Kościoła.” [OWLG 108]

„W ramach wychowania do modlitwy zachęcam również do praktykowania Liturgii Godzin, poprzez którą Kościół uświęca poszczególne godziny dnia i upływający czas podzielony według okresów roku liturgicznego”
[z listu Mane nobiscum Domine, JP II]