Zwiastowanie Pańskie

W Ewangelii według świętego Łukasza możemy znaleźć w wersecie 31 :  ,,Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. ” oraz chwilę później odpowiedź Maryi w wersecie 38 :  ,,Na to rzekła Maryja: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego ” .

Jest to dzień świętości życia, gdyż tego dnia Maryja zgodziła się stać matką naszego Zbawiciela. Zwiastowanie Pańskie obchodzimy 25 marca, ponieważ Boże narodzenie obchodzimy 25 grudnia i biologicznie Maryja potrzebowała 9 miesięcy aby urodzić Jezusa . Życie jest największym darem jaki otrzymał człowiek od Boga i zadaniem chrześcijanina oraz każdego człowieka jest obrona życia poczętego . Bóg jest sprawcą życia ,On życie daje ludziom i tylko On może je odebrać.  Jan Paweł II mówił: ,,Wołam do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku: każdy człowiek poczęty w łonie ma prawo do życia!”.