Wielki Wtorek

Dla Chrystusa coraz bliższa godzina rozprawy z nieprzyjaciółmi. Prorok Izajasz w usta Sługi Pańskiego wkłada słowa proroctwa, które wypełniły się osiem wieków później na osobie Jezusa Chrystusa, który nie tylko zbawił Izraela , ale wszystkie narody aż po krańce ziemi (I czytanie). Chrystus dokona tego mimo zdrady najbliższych, odda swoje życie w ofierze. Nie załamuje się przed czekającą go próbą , bo wie , że kresem wszystkiego jest chwała i zwycięstwo – Jego i nasze. ,, Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą ” – słowa dzisiejszej Ewangelii , wypowiedziane w Wieczerniku w noc zdrady Judasza i zaparcia się Piotra. Wie, że Ojciec da Mu wystarczającą siłę i moc. Ta sama moc pozwala nam powtórzyć – mimo wszystko – za świętym Piotrem: ,, Panie , życie moje oddam za Ciebie” (Ewangelia)