Turniej o Puchar Polski w Tenisie Stołowym Ministrantów

Zapraszamy ministrantów do udziału w Turnieju o Puchar Polski w Tenisie Stołowym. Chętnych zapraszamy do samodzielnych zgłoszeń. Poniżej prezentujemy regulamin z wszelkimi ważnymi szczegółami.

 

 

 

REGULAMIN

Otwarty Turniej o Puchar Polski w Tenisie Stołowym Ministrantów

rocznik 2004 i młodsi oraz 2007 i młodsi

ORGANIZATORZY

Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

MIEJSCE ROZGRYWEK

Sala gimnastyczna Głównej Szkoły Pożarnictwa w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64

TERMIN

08.-09.06.2018

CEL IMPREZY

Wyrównanie szans dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie materialnym w dostępie do uprawiania sportu i rywalizacji.

Wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez sport i rekreację opartej na etyce wiary katolickiej.

Promowanie zdrowej rywalizacji sportowej i wyrobienie nawyków uprawiania sportu.

Wyłonienie najlepszych sportowców i drużyn turnieju.

UCZESTNICTWO

  1. W rozgrywkach mogą brać udział osoby, które potwierdzą swój udział w wyznaczonym terminie do dnia 05.05.2018 r. na adres e-mailowy: kostomek6@interia.pl

4. System rozgrywek i przepisy gry:

a) Turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych na dystansie dwóch dni, tj. 08.06.2018 i 09.06.2018.

W pierwszym dniu zostaną przeprowadzone eliminacje, a w drugim dniu ćwierćfinały, półfinały i finały.

Harmonogram rozgrywek:

I dzień – eliminacje – sala gimnastyczna Głównej Szkoły Pożarnictwa w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64

odprawa kierowników godz. 09:00

uroczyste otwarcie godz. 09:15

rozpoczęcie turnieju godz.09:30

planowane zakończenie godz. 16:00-18:00

II dzień

początek – aula im. O. Augustyna Kordeckiego – Jasna Góra godz. 09:30 – 11:00

przerwa godz. 11:00 – 12:00

msza św. i ślubowanie przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej godz. 12:00

dokończenie rozgrywek turnieju godz.13:30 – sala gimnastyczna Głównej Szkoły

Pożarnictwa w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64

planowane zakończenie godz. 17:00-18:00

b) Pojedynki rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 11 pkt.

c) Turniej rozgrywany będzie systemem pucharowym.

UWAGA!!!

Formułą rozgrywek może ulec zmianie, w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.

5. Zgłoszenia i losowanie:

a) Zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 05 maja 2018 r. na adres e-meilowy:

kostomek6@interi.pl

Zgłoszenia może dokonywać również kierownicy świetlic środowiskowych z całego kraju.

Zgłoszenia mogą równie dokonywać parafie z całej Polski.

b) Odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 9:00

6. Warunki uczestnictwa:

a) Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.

b) Zawodnicy muszą posiadać własne rakietki.

c) Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny i organizator.

d) Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez

gospodarza obiektu i organizatora turnieju.

e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.

f) Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny.

g) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne

uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność za pisemną

zgodą rodziców.

7. Organizator zapewnia:

a) Obsługę sędziowską.

b) Obsługę medyczną.

c) Poczęstunek i napoje.

d) Nagrody w postaci pucharów, dyplomów, drobnych upominków, słodyczy.

8. Nagrody

Zawodnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 6 w poszczególnych kategoriach wiekowych, otrzymują puchary.

Najmłodszy zawodnik otrzymuje puchar.

Puchar dla zawodnika fair-play.

9. Uwagi końcowe

1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma prawo

dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.

2. Stan zdrowia:

organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w

turnieju osób chorych oraz skutki wypadków przed zawodami.

3. Organizator ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób zgłoszonych do meczu, obowiązuje

aktualna legitymacja szkolna.

4. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów meczu podczas trwania

rozgrywek.

6. Turniej jest całkowicie bezpłatny – bez pobierania wpisowego za udział.

Zawodnicy w trakcie Turnieju otrzymują bezpłatnie wyżywienie, napoje oraz słodki

poczęstunek.

7. O wszystkich nieujętych w regulaminie sprawach decyduje organizator.

8. O wszystkich nieujętych w regulaminie sprawach decyduje organizator.

UWAGA!!!

Zakwaterowanie i wyżywienie zawodników z dalszej części kraju na koszt własny uczestników, możliwy jest u sióstr Szarytek, ul. Św. Barbary 43 w Częstochowie.

Koszt noclegu od 20-25 zł/os.