Otwarty Turniej o Puchar Polski w Piłce Nożnej Ministrantów

Zapraszamy na Otwarty Turniej o Puchar Polski w Piłce Nożnej Ministrantów rocznik 2004 i młodsi oraz 2007 i młodsi, który odbędzie się w dniach 08.-09.06.2018 na Boisku Głównej Szkoły Pożarnictwa w Częstochowie. Poniżej prezentujemy szczegółowy plan oraz regulamin tego wydarzenia.

 

REGULAMIN
Otwarty Turniej o Puchar Polski w Piłce Nożnej Ministrantów rocznik 2004 i młodsi oraz 2007 i młodsi

ORGANIZATORZY
Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

MIEJSCE ROZGRYWEK
Boisko Głównej Szkoły Pożarnictwa w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64
TERMIN
08.-09.06.2018

CEL IMPREZY
Wyłonienie najlepszych drużyn ministranckich oraz przyparafialnych w piłce nożnej.
Wyrównanie szans dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie materialnym w dostępie do uprawiania sportu i rywalizacji.
Wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez sport i rekreację opartej na etyce wiary katolickiej.
Promowanie zdrowej rywalizacji sportowej i wyrobienie nawyków uprawiania sportu.
Wyłonienie najlepszych sportowców i drużyn turnieju.

UCZESTNICTWO
    1. W rozgrywkach mogą brać udział drużyny, które potwierdzą swój udział w wyznaczonym terminie do dnia 15.05.2018 r. na adres e-mailowy: jerzydrynda@wp.pl

GRUPY WIEKOWE
    Turniej zostanie przeprowadzony w następujących grupach wiekowych:
    a) rocznik 2004 i młodsi
    b) rocznik 2007 i młodsi

WARUNKI UDZIAŁU
    1. Drużyna może zgłosić do rozgrywek 12 zawodników, przy czym skład grający na boisku nie może przekraczać 7 zawodników (6 grających w polu + bramkarz)
    2. Każda z drużyn musi mieć kierownika, który będzie informowany przez organizatorów o dalszym przebiegu rozgrywek oraz innych dodatkowych zdarzeniach.
    3. W celu zgłoszenia drużyny do rozgrywek należy wysłać informację o udziale na adres e-mailowy: jerzydrynda@wp.pl.
    4. Kierownikiem drużyny może być tylko osoba dorosła (ukończyła 18 lat).
    5. Uprawnionymi do gry są wyłącznie uczniowie szkół podstawowych, urodzeni w latach 2004 i młodsi.
    6. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z przyjęciem zasad i reguł zawartych w regulaminie i przepisach gry.

ORGANIZACJA ROZGRYWEK
Rozgrywki zostaną przeprowadzone w dwóch kategoriach:
– drużyn ministranckich
– drużyn przyparafialnych
(składających się z dzieci odpowiadającym rocznikowo w grupie, w której będą startować)
Turniej zostanie rozegrany na dystansie dwóch dni od 08. do 09.06.2018 r.
W pierwszym dniu zostaną rozegrane eliminacje, natomiast w drugim dniu ćwierćfinały, półfinały i finały.
Harmonogram rozgrywek:
I dzień – eliminacje – boisko Głównej Szkoły Pożarnictwa w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64
• odprawa kierowników godz. 09:00
• uroczyste otwarcie godz. 09:15
• rozpoczęcie turnieju godz.09:30
• planowane zakończenie godz. 16:00-18:00
II dzień –
• początek – aula im. O. Augustyna Kordeckiego – Jasna Góra godz. 09:30 – 11:00
• przerwa godz. 11:00 – 12:00
• msza św. i ślubowanie przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej godz. 12:00
      • dokończenie rozgrywek turnieju godz.13:30 – boisko Głównej Szkoły Pożarnictwa w     
        Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64
• planowane zakończenie godz. 17:00-18:00
UWAGA!!!
Rozgrywki będą przebiegać jednocześnie na 3 boiskach.

SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej zostanie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych dla dzieci szkół podstawowych rocznik 2004 i młodsi oraz 2007 i młodsi. Pierwszego dnia tj. 08.06.2018, zostaną przeprowadzone eliminacje, drugim dniu, tj. 09.06.2018, zostaną przeprowadzone ćwierć finały, półfinały i finały.
O kolejności i zwycięstwie decyduje ilość zdobytych punktów przez drużynę w swojej kategorii:
• zwycięstwo 3 punkty
• remis 1 punkt
• przegrana 0 punktów
W meczach nierozstrzygniętych drużyny wykonują po 5 rzutów karnych. W razie remisowego rezultatu rzuty karne do rozstrzygnięcia.

UWAGA!!!
Formuła rozgrywek może ulec zmianie, w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.

NAGRODY
Drużyny z każdej kategorii, które zajmą w rozgrywkach miejsca od 1 do 6 otrzymują puchary.
Najlepszy zawodnik drużyny otrzymuje statuetkę.
Najbardziej wszechstronny zawodnik turnieju otrzymuje puchar.
Najlepszy strzelec turnieju otrzymuje puchar.
Najlepszy bramkarz turnieju otrzymuje puchar.
Najlepszy obrońca turnieju otrzymuje puchar.

PRZEPISY GRY
1.     Turniej odbywa się na boisku Głównej Szkoły Pożarnictwa w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64
2.     Zespoły występują w siedmioosobowych składach (bramkarz + 6 zawodników w polu).
    –     Gra może być rozpoczęta w sytuacji, gdy drużyna liczy 4 zawodników.
    –     Jeżeli w wyniku wykluczeń z boiska w którymkolwiek zespole pozostanie         mniej niż 2 zawodników, mecz należy zakończyć.
    –     Ilość zmian w locie zawodników z pola podczas trwania rozgrywek jest             nieograniczona i nie wymaga przerwy w grze.
    –     Zawodnik, który został zmieniony może powtórnie wrócić na boisko podczas         kolejnej zmiany.
    –     Zmiana bramkarza może być dokonana tylko w przypadku, kiedy piłka nie jest         w grze.
    –     Zmiana w locie ma miejsce wtedy, gdy piłka jest w grze. W tym przypadku         muszą być spełnione następujące warunki:
        a)     zawodnik opuszcza boisko wyłącznie w miejscu zwanym strefą zmian             (strefa wyznaczona jest przed meczem przez sędziego w części                 środkowej linii bocznej boiska).
        b)     zawodnik rezerwowy wchodzi na boisko również w miejscu strefy             zmian, ale nie wcześniej aż zawodnik opuszczający boisko przekroczy             całkowicie linię boczną.
        c)     nieprawidłowa zmiana może być ukarana przez sędziego                     napomnieniem słownym lub karą dwuminutowego wykluczenia z gry             dla zawodnika wchodzącego na boisko.
        d)     bramkarz może zmienić się z każdym zawodnikiem, jednak następuje to             jedynie w czasie przerwy w grze i zawsze za zgodą sędziego
3.    Czas gry – 2 × 10 min., bez przerwy, ze zmianą stron.
4.    Zabronione jest stosowanie obuwia z wkręcanymi kołkami.
    Sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do gry występującego w nieprawidłowym     obuwiu.
    –     Zawodnik nie może nosić na sobie czegokolwiek, co mogłoby zagrozić             bezpieczeństwu innych zawodników.
5.     Gra niedozwolona i niesportowe zachowanie
    a)     Rzut wolny bezpośredni jest przyznany drużynie przeciwnej jeśli zawodnik         popełnił jedno z następujących przewinień:
        – kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika,
        – podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi,
        – skacze na przeciwnika,
        – atakuje przeciwnika,
        – uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika
        – popycha przeciwnika
        – przytrzymuje przeciwnika
        – pluje na przeciwnika
        – rozmyślnie dotyka piłkę ręką / oprócz bramkarza we własnym polu karnym/,
    b)     Rzut wolny pośredni jest przyznany drużynie przeciwnej jeśli zawodnik             popełni jedno z następujących przewinień:
        – gra w sposób niebezpieczny (nakładka, wślizg)
        – celowo przeszkadza przeciwnikowi w poruszaniu się / bez zamiaru zagrania         piłki /,
        – przeszkadza bramkarzowi w uwolnieniu piłki z rąk,
        – dotyka lub zagrywa piłkę rękami po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez
        współpartnera,
        – dotyka lub zagrywa piłkę rękami po otrzymaniu jej bezpośrednio z autu         wykonywanego przez współpartnera
    c)     Zawodnik musi być upominany i otrzymać karę 2 minutową, jeżeli popełni         jedno z następujących przewinień:
        – jest winny nie sportowego zachowania,
        – słownie lub czynnie demonstruje swoje niezadowolenie,
        – uporczywie narusza przepisy gry,
        – opóźnia wznowienie gry,
        – nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem rożnym         lub rzutem wolnym,
        – wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego,
        – rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego.
6.     Zawodnik musi być wykluczony z gry i musi zobaczyć czerwona kartkę, jeśli popełni
    jakiekolwiek z następujących przewinień:
    – gra brutalnie
    – pluje na przeciwnika lub na inną osobę
    – zachowuje się wybitnie nie sportowo
    – używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka
    – pozbawia drużynę przeciwna bramki, lub oczywistej szansy na jej zdobycie     zagrywając piłkę ręką /nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym
    – pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w     kierunku bramki tego zawodnika, popełniając przewinienie karne rzutem wolnym lub     rzutem karnym.
7.     Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów.
8.     Rzut od bramki jest rzutem wolnym pośrednim, wykonanym z pola karnego.
    – Jeżeli w czasie gry bramkarz otrzyma piłkę z powrotem od współpartnera i złapie ją
    rękoma, sędzia zarządzi rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej z punktu, w którym
    bramkarz dotknął piłkę rękoma.
9.     Nie obowiązuje przepis o spalonym.
10.     Bramka zdobyta bezpośrednio z rozpoczęcia z połowy boiska nie zostanie zaliczona.     Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 pkt, przegrana (w tym     walkowerem) 0 pkt, wygrana walkowerem 3 pkt.
11.     Sędziowanie
a) sędziują sędziowie Śląskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Katowicach  zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej dotyczącymi rocznika 2004 i młodsi

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma prawo
    dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.
2.    Stan zdrowia:
organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w turnieju osób chorych oraz skutki wypadków przed zawodami.
3.    Organizator ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób zgłoszonych do meczu.    W przypadku braku karty zawodnika, obowiązuje aktualna legitymacja szkolna.
4.    Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
6.    Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów meczu podczas trwania
    rozgrywek.
7.    Turniej jest całkowicie bezpłatny – bez pobierania wpisowego za udział.
    Zawodnicy w trakcie Turnieju otrzymują bezpłatnie wyżywienie, napoje oraz słodki     poczęstunek.
8.     O wszystkich nieujętych w regulaminie sprawach decyduje organizator.

UWAGA!!!
Zakwaterowanie i wyżywienie zawodników z dalszej części kraju na koszt własny uczestników, możliwy jest u sióstr Szarytek, ul. Św. Barbary 43 w Częstochowie.
Koszt noclegu od 20-25 zł/os.