Kurs Ceremoniarza

Serdecznie zapraszamy na Kurs Ceremoniarza liturgicznego wspólnot parafialnych. Będzie się składał zarówno z teorii jak i z praktyki. Zwyczajowo kurs będzie odbywał się w soboty (mniej więcej raz na kwartał) w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach.

Uzupełnieniem teorii, będą asysty w katedrze lub innych miejscach diecezji. Szczególną praktykę, ale i pogłębienie duchowości zaplanowano na czas rekolekcji wakacyjnych, połączonych z ćwiczeniami praktycznymi, w połowie sierpnia 2020 r. Kurs zakończy się uroczystym błogosławieństwem przez Arcybiskupa Wiktora Skworca włączeniem do grona ceremoniarzy Archidiecezji Katowickiej.


Jakie warunki trzeba spełnić, aby być ceremoniarzem?
Kandydat na ceremoniarza powinien:

  • sumiennie wypełniać swoje obowiązki w parafii, służąc przy ołtarzu minimum 3 lata,
  • mieć ukończony kurs lektora w swoim dekanacie lub podczas rekolekcji wakacyjnych
  • przed rozpoczęciem kursu uczestniczyć w rekolekcjach wakacyjnych organizowanych przez Duszpasterstwo Ministrantów
  • być po 8 klasie gimnazjum i po przyjęciu Sakramentu Bierzmowania
  • mieć odpowiedni poziom intelektualny pozwalający na opanowanie wiadomości
  • w odpowiednim czasie przedstawić zgodę z parafii na pełnienie tej posługi.

Ceremoniarzem, może zostać ministrant, który potrafi pracować i posługiwać we wspólnocie, cieszy się autorytetem w grupie. Powinien być obdarzony charyzmatem kierowania większym zespołem ludzi, pełnić rolę swoistego lidera. Powinien znać przepisy liturgiczne i nieustannie się dokształcać. Z racji wykonywanej funkcji powinien wysoko cenić życie chrześcijańskie, wiarę, moralność i wierność wobec Magisterium Kościoła. Ceremoniarzem nie może być osoba sprawiająca trudności wychowawcze i będąca negatywnym przykładem dla młodszych ministrantów.

Jakie zadania ma ceremoniarz?
W Caeremoniale Episcoporum czytamy o dwóch głównych zadaniach ceremoniarza: najpierw ma przygotować liturgię, a następnie pokierować jej przebiegiem. Kurs ma na celu przygotować lektorów do właściwego wypełnienia tych zadań. Dlatego będzie stawiany nacisk na przygotowanie liturgii (zwłaszcza niedzielnej i świątecznej), umiejętne kierowanie ceremoniami liturgicznymi w parafii oraz w przewodzeniu grupom ministranckim posługującym przy ołtarzu. Program kursu będzie zawierał zagadnienia z liturgiki (rok liturgiczny, formularze mszalne, kolory, szaty itp.), zasady poprawnego wykonywania poszczególnych funkcji liturgicznych, zgodnie z OWMR. Zostaną także dokładnie omówione ceremonie Triduum Paschalnego.
Każda sesja będzie kończyła się zadaniem do samodzielnego przepracowania, a rozpoczynała sprawdzeniem opanowanych zagadnień.

Terminy i zgłoszenia
Zgłoszenia na kurs ceremoniarza będą trwały od 19 września do ostatniego października 2019 lub do wyczerpania miejsc za pomocą formularza na stronie Duszpasterstwa Ministrantów www.dmak.info
Pierwsze spotkanie odbędzie się w parafii św. Jana Sarkandra w Bełku 16 listopada 2019 r. o godz. 10.00. Na spotkaniu zostaną podane daty spotkań wykładowych i rekolekcji wakacyjnych, informacje o płatnościach i wszelkie inne potrzebne informacje