Dodatkowe propozycje wezwań do Modlitwy Wiernych na czas trwania szczytu klimatycznego

Ponieważ ministranci bardzo często odczytują wezwania modlitwy powszechnej podczas Eucharystii, dlatego poniżej prezentujemy propozycje dodatkowych wezwań do modlitwy wiernych na czas trwania Szczytu Klimatycznego.

 

Najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej tj. 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) odbędzie się w Katowicach. W wydarzeniu weźmie udział ok. 30 tys. uczestników z blisko 200 krajów, w tym szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu. Nie zabraknie również przedstawicieli Stolicy Apostolskiej, m.in. z Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Spotkanie będzie miało miejsce w Katowicach w dn. 3–14 grudnia br. 

 

Modlitwy zostały zaaprobowane przez kurię katowicką.

 

  1. Módlmy się za Papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby zachęcali wiernych do wrażliwości na piękno istniejące w świecie.

 

  1. Módlmy się za przywódców społeczeństw, aby pamiętali o szczególnej wartości osoby ludzkiej i angażowali się w obronę godności każdego człowieka.

 

  1. Módlmy się za zaangażowanych w prace nad ochroną środowiska, aby troszczyli się także o sprawiedliwość i braterstwo w społeczeństwie.

 

  1. Módlmy się za społeczeństwa rozwinięte i bogate, aby uznawały, że ziemia jest wspólnym dziedzictwem, którego owoce powinny służyć wszystkim ludziom.

 

  1. Módlmy się za podejmujących działania na rzecz ochrony środowiska, aby w każdy projekt ekologiczny włączali perspektywę społeczną, uwzględniającą podstawowe prawa osób najbardziej potrzebujących.

 

  1. Módlmy się za rodziny, aby pielęgnowały nawyki miłości i troski o życie oraz budowały kulturę szacunku do tego, co nas otacza.

 

  1. Módlmy się za tych, którzy swoimi działaniami i zaniedbaniami niszczą środowisko naturalne, aby rozpoznali własne błędy i grzechy, i nawrócili się całym sercem.

 

  1. Módlmy się za tych, którzy posiadają władzę i pieniądze, aby nie popadali w grzech obojętności, ale miłowali dobro wspólne, wspierali słabych i opiekowali się światem, w którym żyjemy.

 

  1. Módlmy się za nas, abyśmy uznawali dobroć i doskonałość każdego stworzenia i odkrywali w nim nieskończoną mądrość Boga.