Biblia Impulsy

To obecnie najmłodsza propozycja wydawnicza oferowana polskiemu czytelnikowi zainteresowanemu lekturą Biblii. Jej adresatami są miłośnicy Biblii, którzy nie tylko chcą poznawać Słowo Boże, lecz również Nim żyć.

Układ każdego tomu

Strona lewa:

Tekst Pisma Świętego – ponownie przetłumaczony z języka oryginalnego (greckiego) na komunikatywny język polski.

Strona prawa:

Komentarz, który składa się z czterech punktów:

■ „Lektura tekstu” – zawiera wskazania pomagające w jak najlepszej lekturze poszczególnych perykop.

■ „Refleksja” – najczęściej nawiązuje do obecnych spraw społeczno-kulturowych.

■ „Aktualizacja” – odnosi rozważany tekst do życia czytelnika.

■ „Czy wiesz, że…” – poszerza wiedzę biblijną czytelnika.

Nazwa całej serii wydawniczej „Biblia Impulsy” wywodzi się z typu komentarza, który w formie krótkich wskazówek – impulsów stara się wieloaspektowo wyjaśnić poszczególne perykopy danej księgi.

Komentarz do wszystkich ksiąg Nowego Testamentu będzie składał się
z 19 tomów. W planach jest również analogiczne przygotowanie przynajmniej niektórych ksiąg Starego Testamentu.

Grono osób opracowujących poszczególne księgi Pisma Świętego w serii „Biblia Impulsy” tworzą polscy bibliści, znawcy i miłośnicy Biblii.

Aktualnie dostępne są następujące komentarze: Pierwszy List do Koryntian; Drugi List do Koryntian; List do Filipian; List do Kolosan, List do Filemona; Listy Pasterskie (1-2 Tm; Tt); List świętego Jakuba; Apokalipsa

Zapowiedź: 1-2 Tesaloniczan

Redakcja naukowa serii: ks. Janusz Wilk

Wydawca: Księgarnia św. Jacka w Katowicach (www.ksj.pl)